Wie zijn wij

Het adres van onze website is: http://kunstkastaars.be

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Verwerking van gegevens

Door het ingeven van persoonlijke gegevens door de klant op de website van Kunstkastaars verwerkt Kunstkastaars bepaalde gegevens van de klant. In geval van minderjarige gebruikers blijven de ouders of wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de door de minderjarige gestelde handelingen. Zij geven daarbij expliciete toestemming, door het aanvaarden van huidige privacy & cookies policy, tot de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige conform huidige privacy & cookies policy en voor de daarin omschreven doeleinden.

De klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De klant zal daartoe contact opnemen met Kunstkastaars.

Kunstkastaars zal de gegevens van de klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van Kunstkastaars, onder meer doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de klant bestelde producten.

Persoonsgegevens die verzameld worden

Door u opgegeven persoonsgegevens

Volgende gegevens dienen door de klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:
Voornaam ouder / volwassene / begeleider
Achternaam ouder / volwassene / begeleider
Adresgegevens ouder / volwassene / begeleider
Geboortedatum ouder / volwassene / begeleider
Voornaam kind
Achternaam kind
Geboortedatum kind
Email
Telefoon
GSM
Medische info kind

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens van de klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:
• Om de dienst/producten aangeboden op de website te kunnen leveren;
• Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
• Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
• Om het verstrekken van informatie over Kunstkastaars, haar merken en haar producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren, in zoverre de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd;
• Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Ingesloten inhoud van andere websites

Indien de website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Kunstkastaars worden beheerd, zal Kunstkastaars op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

Analytics

Kunstkastaars maakt gebruik van Google Analytics om u aangepaste online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op basis van uw acties op onze Website advertenties getoond worden via externe leveranciers, waaronder Google. U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ . Kunstkastaars maakt gebruik van Google Analytics om u aangepaste online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op basis van uw acties op onze Website advertenties getoond worden via externe leveranciers, waaronder Google. U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ . Kunstkastaars maakt gebruik van Google Analytics om u aangepaste online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op basis van uw acties op onze Website advertenties getoond worden via externe leveranciers, waaronder Google. U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

Hoelang we uw data bewaren

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor Kastaars om de dienst te leveren.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

De klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail, mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. Kunstkastaars zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

De klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten annelies@kunstkastaars.be.
De klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Kunstkastaars zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Kunstkastaars heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Kunstkastaars aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

De beperking van de aansprakelijkheid van De Kastaars zoals omschreven in “geschillen en toepasselijke artiekelen van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de website en de daarop vermelde informatie.

Kunstkastaars heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen. Kunstkastaars kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De klant aanvaardt dat Kunstkastaars geen ononderbroken toegang tot de website kan garanderen.

Kunstkastaars zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.

Geschillen en toepasselijke wetgeving

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd tot beslechting van het geschil.

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Kunstkastaars .

Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze privacy & cookies policy kunt u contact opnemen met Kunstkastaars , tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Annelies – annelies@kunstkastaars.be

Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de klant ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).